تحقیق دانش آموزی در مورد نیروی اصطکاک

http://s6.picofile.com/file/8377525434/estekak.pngاصطکاک نیروی مقاومتی است که در برابر حرکت اجسام بهوجود میآید. این نیرو همواره در خلاف جهت حرکت ایجاد شده و با حرکت اجسام مخالفتمی کند.

برای ایجاد حرکت در اجسام باید نیرویی بزرگتر از نیروی اصطکاک در جهت حرکتاعمال کرد. اصطکاک به عواملی چون نیروی عمودی، شرایط سطحهای تماس از نظر زبری، جنس سطحهای تماس بستگی دارد

و در صورتی که تغییرات دما به گونه ای باشد که موجب تغییرزبری سطح تماس شود، در افزایش یا کاهش اصطکاک موثر است. n نیروی عمودی تکیه گاه  μ ضریب اصطکاک است.


نیروی اصطکاک ایستایی

هرگاه به جسمی که بر یک سطح افقی در حالت سکون است نیرویافقی وارد شود و جسم حرکت نکند و در حال سکون باقی بماند، نشانگر آن است که برآیندنیروهای وارده بر آن صفر است. پس نیرویی به اندازه نیروی وارده، بر جسم وارد می شودکه نیروی f را خنثی میکند.

این نیرو، نیرویاصطکاک ایستایی نامیده میشود و از برهمکنش بین دو سطحی که نسبت به هم ساکن هستند وبا هم در تماساند به وجود می آید را بزرگتر کنیم به طوری که جسم در آستانه حرکتقرار گیرد، در این حالت نیروی اصطکاک در آستانه حرکت نامیده میشود..


نیروی اصطکاک جنبشی

با حرکت جسم جامد بر سطح جسم جامدی دیگر، نیرویی موازیسطح تماس به هریک از دو جسم از طرف جسم دیگر، وارد می شود که نیروی اصطکاک جنبشینام دارد. نیروی اصطکاک جنبشی از برهمکنش بین دو سطحی که نسبت به هم متحرک می باشندو با هم تماس دارند به وجود می آید. جهت نیروی اصطکاک جنبشی در خلاف جهت حرکت جسماست.

* همواره نیروی اصطکاک ایستایی بزرگتر از نیروی اصطکاکجنبشی است. طبق قانون اول نیوتن که قانون اینرسی هم نامیده میشود، جسم در حال سکونتمایل دارد در حالت سکون باقی بماند و چنانچه حرکت یکنواخت دارد به حرکت خود ادامه دهد.

زمانی که به جسمی ساکن نیرو وارد می شود تا شروع به حرکت کند باید بر نیرویاینرسی و نیروی اصطکاک غلبه کرد. اما زمانی که جسم در حال حرکت یکنواخت و بدونشتاب است تنها غلبه بر نیروی اصطکاک وجود دارد، پس به نیروی کمتری نیاز خواهد بود
تقسیم بندی دیگری هم وجود دارد.اصطکاکِ خشک

هرگاه بین دو جسم ماده سومی مانند روغن، آب و.. وجودنداشته باشد، اصطکاک به وجود آمده را اصطکاکِ خشک می نامند.اصطکاکِ تر

اگر بین دو جسم ماده سومی مانند روغن، آب و... وجودداشته باشد، اصطکاک به وجود آمده را اصطکاکِ تر می نامند.


http://gorooh.parsiblog.com/PhotoAlbum/dars2/10e9328c176de902f34269074578f82d.gif


نوشته شده در روز پنجشنبه 16 آبان 1398 ، تعداد
 بهترین های دانلود

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic